Polityka prywatności - New Vision Optica

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez NEW VISION OPTICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu przy ulicy Głogowskiej 39, 45-315 Opole, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000702558, REGON: 368486144, NIP: 7543160332 (dalej zwana Administratorem) danych osobowych osób odwiedzających lub korzystających ze strony http://nvoptica.com (zwanej dalej Serwisem lub Witryną). 

Administrator przywiązuje szczególną uwagę do najwyższych standardów obsługi swoich Klientów, w tym do ich bezpieczeństwa oraz poszanowania ich prywatności, jak również ochrony danych osobowych. Mając na uwadze powyższe, Administrator udostępnia niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy Klient i Użytkownik serwisu http://nvoptica.com wiedział w jakim zakresie jego dane osobowe są przetwarzane.

Zwracamy uwagę, że dokładamy należytej staranności, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, w tym w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „RODO”).

Mając powyższe na uwadze, informujemy, że:

 

1. ADMINISTRACJA DANYCH

 1. Przetwarzanie danych osobowych opiera się na zgodności z prawem, wiarygodności i przejrzystości informacji. Dane są gromadzone przez Administratora danych w określonym, wyraźnym i uzasadnionym celu, a zakres danych jest ograniczony do danych niezbędnych do osiągnięcia tego celu. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić możliwie najwyższe bezpieczeństwo i ochronę przetwarzanych przez niego danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne. Każdy z Państwa ma prawo do wglądu i sprawdzenia swoich danych osobowych, ich aktualizacji oraz złożenia wniosku o usunięcie danych.
 2. Dane osobowe zostały przez nas zgromadzone przede wszystkim bezpośrednio od Państwa lub od podmiotów współpracujących z nami na podstawie Państwa zgody lub w celu wykonania umowy / usług w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt. 6 poniżej.

 

2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest: NEW VISION OPTICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu przy ulicy Krapkowickiej 21, 45-760 Opole, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000702558, REGON: 368486144, NIP: 7543160332.
 2. W odniesieniu do Państwa praw jako osób, których dane dotyczą (tj. osób, których dane dotyczą) oraz w odniesieniu do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylająca dyrektywę 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwaną dalej RODO, polską ustawą o ochronie danych osobowych (zwaną dalej zwanej Ustawą) i innymi odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności wszystkich danych osobowych, które nam Państwo udostępniacie. Wszyscy nasi pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych, a nasza spółka, jako Administrator danych osobowych, wprowadziła nowe środki bezpieczeństwa, a także środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić najwyższy możliwy poziom ochrony danych osobowych. Wprowadziliśmy odpowiednie procedury i zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z prawem i rzetelnie, a Państwo, jako osoby, których dane dotyczą, możecie wykonać wszystkie przysługujące Wam prawa. Ponadto w razie potrzeby współpracujemy z organem regulacyjnym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. Prezesem Urzędu Ochrony Danych (zwanym dalej PUODO ).   
 3. Wszelkie pytania, wnioski i skargi odnoszące się do przetwarzania danych osobowych w naszej spółce (Administrator danych osobowych), zwanej dalej Aplikacjami należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: marketing@nvoptica.com lub pisemnie na adres pocztowy Administratora danych osobowych.
 4. Aplikacje powinny wyraźnie zawierać:
 • dane osoby lub osób, których wniosek dotyczy,        
 • zdarzenie, którego dotyczy wniosek,        
 • złożone wnioski i ich podstawa prawna,        
 • pożądany sposób rozwiązania problemu.

3. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Nasza strona internetowa gromadzi następujące dane osobowe:
  1. adres e-mail – zbieramy Twój adres e-mail w celu utworzenia Konta,      
   obsługi zapytania przy wykorzystaniu formularza kontaktowego oraz komunikacji przy wykorzystaniu wiadomości e-mail, rozmowy telefonicznej.
  2. w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej mogą być przetwarzane dodatkowe dane w szczególności: adres IP, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu czy typ systemu operacyjnego, a także dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się Państwo kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych przez Państwa w naszej Stronie internetowej.
  3. w związku z korzystaniem z Serwisu Twoje dane osobowe mogą być gromadzone przez:        
   1. wysłanie zapytania za pomocą formularza kontaktowego,
   2. komunikacja za pomocą wiadomości e-mail.
  4. w przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych może zostać rozszerzony o: nazwę firmy przedsiębiorcy, numer spółki, inne numery identyfikacyjne przedsiębiorcy.
 1. Podanie danych określonych powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne do utworzenia Konta.
 1. Twoje dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  1. prawidłowego wykonanie umowy lub podjęcia działań na żądanie przed zawarciem umowy, w szczególności odpowiedzi na zadane pytania, np. za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),   
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (patrz: art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
  3. ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, jako uzasadnione interesy administratora danych (patrz art. 6 ust. 1 lit. f RODO),      
  4. prawidłowe korzystanie z usługi formularza kontaktowego/logowania zamieszczonej na stronie internetowej w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – konieczność wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego),     
  5. subskrybowanie i otrzymywanie informacji o usługach i ich funkcjonalnościach dostępnych w Serwisie, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a także art. 10 ustawy 18.07.2002 – o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z 16.07.2004 – Prawo telekomunikacyjne);  
  1. subskrypcji i otrzymywania elektronicznego biuletynu informacyjnego (tzw. Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter; a także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. – o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne);
  1. Administrator może również zbierać dane nawigacyjne od użytkowników Serwisu, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w których decydują się kliknąć, lub inne działania podejmowane w Serwisie, polegające na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie ich funkcjonalności usługi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadniony interes),      
  2. ułatwienie korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną i poprawa funkcjonalności tych usług, tj. na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),  
 1. Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji usług świadczonych Tobie (tj. osób, których dane dotyczą) i oferowanych przez Serwis. Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzamy tylko te kategorie danych osobowych, które uznaje się za niezbędne do osiągnięcia celów określonych w poprzednim zdaniu.
 1. Źródłem danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych osobowych są osoby, których dane dotyczą.
 1. Podczas wypełniania formularza logowania na stronie, użytkownik podaje co najmniej: adres e-mail, numer telefonu.

4. PLIKI COOKIE I PROFILOWANIE.

 1. Nasz Serwis wykorzystuje technologię plików cookie, aby dopasować jej funkcjonalność do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zatem wyrazić zgodę na zapisanie wprowadzonych danych i informacji, aby mogły być później wykorzystane podczas kolejnych wizyt na stronie bez konieczności ponownego ich wprowadzania. Właściciele innych stron internetowych nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeśli jednak nie zgadzasz się na personalizację witryny, możesz wyłączyć pliki cookie w swoich przeglądarkach internetowych.
 2. Każdy, kto korzysta z naszego Serwisu, może zdecydować, czy i jak chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać swoje dane i informacje w określonym zakresie, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.
 3. Dane osobowe nie są profilowane przez Administratora danych osobowych.

5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy i świadczenia usług oraz mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji uzasadnionych interesów Administratora danych.
  1. W sytuacji, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, wówczas dane te są przetwarzane przez Administratora do momentu jej cofnięcia, a po cofnięciu zgody na okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń które mogą być podnoszone przez Administratora i które mogą być podnoszone przeciwko niemu, a także aby móc wypełnić ustawowy obowiązek prawny, jeżeli jesteśmy zobowiązani do wypełnienia określonych zobowiązań prawnych (między innymi zobowiązań podatkowych).
  1. Przetwarzamy dane osobowe tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia wspomnianych celów. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez dłuższy czas tylko wtedy, gdy Administrator danych osobowych jest  do tego zobowiązany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa lub gdy świadczona usługa jest ciągła.

6. ODBIORCY DANYCH

 1. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem w szczególności podmiotom świadczącym usługi i wsparcie IT oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w zakresie PR, obsługujących nas firm księgowym, prawnych i informatycznym, a także wszystkim instytucjom określonym w obowiązującym prawie, w szczególności urzędom skarbowym i, w razie potrzeby, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji. W uzasadnionych przypadkach Twoje dane mogą być przesyłane poza UE. W takim przypadku Administrator za każdym razem zapewni poufność przekazanych danych oraz że przekazane będą tylko dane niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i oparte na odpowiednich zabezpieczeniach danych osobowych wymaganych przez obowiązujące prawo.    
 1. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane na nasze żądanie, tj. na żądanie Administratora danych osobowych. W takich przypadkach, jako Administrator danych osobowych, zawieramy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z takim podmiotem. Podmiot przetwarzający przetwarza udostępnione dane osobowe wyłącznie w celach określonych w wyżej wymienionej umowie. Bez udostępniania danych osobowych takim podmiotom nie bylibyśmy w stanie prowadzić naszej działalności na naszej stronie internetowej. Jako Administrator danych osobowych udostępniamy dane osobowe do przetwarzania podmiotom:
  1. świadczenie usług hostingowych dla strony internetowej (Serwisu),     
  2. świadczenia innych usług dla nas (Administratora), niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej .        


7. ZGODNIE Z RODO, KAŻDA OSOBA, KTÓREJ DANE OSOBOWE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH, MA PRAWO DO:

 1. bycia informowanym o przetwarzaniu jego/jej danych osobowych , zgodnie z art. 12 RODO – Administrator jest zobowiązany do udostępniania informacji określonych w RODO (w tym dotyczących samych danych, danych kontaktowych, celów i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, odbiorców danych osobowych lub kategorii odbiorców, jeśli takie istnieją, lub okres, przez który dane będą przetwarzane, lub kryteria, na podstawie których ustalono taki okres) z osobą, której dane dotyczą; obowiązek ten powinien zostać wykonany natychmiast w momencie pierwszego pozyskania danych, a jeśli dane nie zostaną pozyskane od osoby, której dotyczą, ale z innego źródła, wówczas należy je wykonać w rozsądnych ramach czasowych, w zależności od okoliczności; Administrator może zdecydować o nieudostępnianiu tych informacji osobie, której dane dotyczą, jeżeli osoba ta została już poinformowana,        
 2. mają dostęp do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO – przekazując nam swoje dane osobowe, masz prawo do ich dostępu i wglądu; nie oznacza to jednak, że masz dostęp do wszystkich dokumentów zawierających twoje dane, ponieważ takie dokumenty mogą zawierać informacje poufne; masz prawo do uzyskania informacji o tym, które z twoich danych są przetwarzane i jak, a także prawo do otrzymania kopii twoich danych osobowych, przy czym pierwsza kopia jest wydawana bezpłatnie i dla każdego kolejnego, zgodnie z do RODO, możemy naliczyć odpowiednią opłatę administracyjną związaną z wykonaniem kopii,        
 3. poprawić lub zaktualizować dane osobowe , zgodnie z art. 16 RODO – jeśli Twoje dane osobowe uległy zmianie, poinformuj nas, jako Administratora danych osobowych, o tym fakcie, aby przechowywane przez nas dane osobowe odpowiadały faktycznym informacjom i były aktualne; również w sytuacjach, w których dane osobowe nie uległy zmianie, ale z jakiegoś powodu dane, które przechowujemy, są nieprawidłowe lub zostały nieprawidłowo zapisane (np. z powodu błędu redakcyjnego), prosimy o poinformowanie nas o tym, abyśmy mogli poprawić odpowiednie dane,
 4. usunąć dane (prawo do bycia zapomnianym), zgodnie z art. 17 RODO – innymi słowy, masz prawo zażądać, abyśmy „usunęli” dane przechowywane przez nas, jako Administratora danych osobowych, oraz prawo żądania, abyśmy jako Administrator danych osobowych poinformowali innych administratorów, którym udostępniliśmy Twoje dane, o tym, że dane te chcesz usunąć. Możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych przede wszystkim, gdy:          
  1. cele, dla których dane osobowe zostały udostępnione, zostały spełnione, np. w pełni zrealizowaliśmy zawartą umowę sprzedaży,
  2. podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych była wyraźna zgoda, która została następnie wycofana i nie ma innej podstawy prawnej do dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych,        
  3. złożyłeś wniosek o odrzucenie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, zgodnie z art. 21 RODO i uważamy, że nie mamy żadnej podstawy prawnej umożliwiającej nam dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych,        
  4. Twoje dane osobowe były przetwarzane nielegalnie, tj. w celach niezgodnych z prawem lub bez podstawy prawnej do ich przetwarzania – pamiętaj, że w takich przypadkach będziesz musiał podać podstawę takiego żądania,        
  5. konieczność usunięcia danych osobowych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,        
  6. dane osobowe dotyczą osoby niepełnoletniej i zostały zebrane w ramach usługi społeczeństwa informacyjnego, 

       

 1. ograniczyć przetwarzanie , zgodnie z art. 18 RODO – możesz zażądać od naszej spółki ograniczenia zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych (co oznacza, że do czasu wyjaśnienia sprawy ograniczamy się do przechowywania danych), jeżeli: 

       

  1. kwestionujesz dokładność swoich danych osobowych lub        
  2. uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe bez podstawy prawnej, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy usuwali te dane osobowe (tj. nie realizujesz wyżej wspomnianego prawa), lub        
  3. złożyłeś Odrzucenie, zgodnie z literą g) tego punktu, lub        
  4. Twoje dane osobowe są potrzebne do ustalenia lub obrony przed roszczeniami, np. przed sądem,        
 1. przekazać dane zgodnie z art. 20 RODO – masz prawo do otrzymania swoich danych w formacie umożliwiającym przeglądanie ich na twoim komputerze oraz prawo do przeniesienia danych w takim formacie do innego administratora; masz to prawo tylko wtedy, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych była wyraźna zgoda lub dane były przetwarzane automatycznie,   
 2. złożyć wniosek o odrzucenie przetwarzania danych osobowych , zgodnie z art. 21 RODO – masz prawo złożyć odrzucenie, jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, które do tej pory przetwarzaliśmy w określonych celach, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa,        
 3. odmówić profilowania , zgodnie z art. 22, odnoszący się do art. 4.4 RODO – w naszym Serwisie nie będziesz podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu, zgodnie z RODO, chyba że wyrazisz na to wyraźną zgodę; dodatkowo zawsze będziesz informowany o wszelkich przypadkach profilowania, jeśli wystąpią,        
 4. złożyć skargę do organu regulacyjnego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), zgodnie z art. 77 RODO – jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niezgodny z prawem lub w jakikolwiek sposób, który narusza Twoje prawa wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściwego dla miejsca stałego pobytu lub pracy lub do miejsca domniemanego naruszenia.          

W przypadku użytkownika Serwisu posiadającego prawo wynikające z wyżej wymienionych uprawnień, Administrator danych zastosuje się do żądania lub odmówi jego natychmiastowego zastosowania, ale nie później niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania. Może się jednak zdarzyć, że ze względu na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań Administrator danych nie będzie w stanie zrealizować żądania w ciągu miesiąca, o którym mowa w poprzednim zdaniu, wówczas spełni je w ciągu dwóch następnych miesięcy, informując jednocześnie użytkownika o planowanym przedłużeniu terminu i jego przyczynach.

W każdej chwili użytkownik Serwisu może składać Administratorowi danych wszelkie skargi, zapytania i prośby dotyczące przetwarzania jego danych osobowych i wykonywania jego praw.

8. PRAWO DOSTĘPU DO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH 

W każdej chwili masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych przetwarzanych w celach i na podstawie określonej w zapisach niniejszej Polityki prywatności.

9. ZGODA I INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA ZGODY

Masz prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie Twojej uprzedniej zgody przed jej wycofaniem.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw, skontaktuj się z Administratorem, który umożliwia usunięcie konta i danych zgromadzonych przez nasz Serwis, lub wyślij wiadomość e-mail na następujący adres: marketing@nvoptica.com lub skontaktuj się z Administratorem danych osobowych za pośrednictwem tradycyjnej poczty.  
 2. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń opisanych w RODO lub ustawie, osoby, których dane dotyczą, a także, w stosownych przypadkach PUODO zostaną o tym poinformowane.
 3. Wszystkie słowa, które są pisane wielkimi literami, mają znaczenie określone w Regulaminie naszej Witryny, chyba że niniejsza Polityka prywatności stanowi inaczej.
 4. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszą Polityką prywatności regulują odpowiednie obowiązkowe przepisy prawa. W przypadku niezgodności któregokolwiek z postanowień niniejszej Polityki prywatności z wyżej wymienionymi przepisami prawa pierwszeństwo mają przepisy prawa.
 5. Korzystając z http://nvoptica.com zgadzasz się na te warunki polityki prywatności. Informujemy, że ustawienia plików cookie można zmienić w dowolnym momencie za pomocą ustawień przeglądarki.
 6. Polityka prywatności może ulec zmianie, Administrator danych poinformuje 7 (siedem) dni wcześniej o każdej zmianie przesyłając informacje na adres e-mail użytkowników posiadających konto w Serwisie.
 7. Pytania dotyczące Polityki prywatności należy kierować na adres : marketing@nvoptica.com
 8. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od: 28.05.2020 r.
Sklep dla optyków