WOŚP - Formularz zgłoszeniowy dla salonów optycznych - New Vision Optica

New Vision Optica dla WOŚP

Formularz zgłoszeniowy salonu optycznego dla WOŚP

  NEW VISION OPTICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu przy ulicy Głogowskiej 39, 45-315 Opole, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000702558, REGON: 368486144, NIP: 7543160332 (dalej zwana Sztabem nr 6325), jako administrator danych osobowych, który będzie przetwarzał dane, w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO” do przetwarzania dane osobowe:  

  • reprezentanta placówek, które zgłoszą się jako współorganizatorzy do Sztabu nr 6325 (imię, nazwisko, telefon, e-mail, adres). w celu ich wprowadzenia do Bazy Szefa Sztabu oraz przeprowadzenia zbiórki publicznej w ramach Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

  Szef Sztabu nr 6325 zobowiązuje się:  

  • przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Fundacji, chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega podmiot przetwarzający; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania podmiot przetwarzający informuje Fundację o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;  
  • do zachowania tajemnicy w zakresie przetwarzanych danych osobowych,
  • podejmować wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO,  
  • nie korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego w zakresie powierzonych danych,  
  • w miarę możliwości pomagać Fundacji poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw;  
  • uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomagać Fundacji wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO;  
  • po zakończeniu przetwarzania danych osobowych lub na każde żądanie Fundacji, usunąć wszelkie dane osobowe oraz ich istniejące kopie;  
  • udostępniać Fundacji wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z RODO oraz umożliwić Fundacji przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji;  
  • w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, niezwłocznie poinformować Fundację, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od stwierdzenia naruszenia. 
  Sklep dla optyków Zakup na raty 0% Wypełnij formularz dla WOŚP